Kabasakal Online - Online oyun ürünleri satış ve pazarlama

En Ucuz Epin Metin2 Yang Knight Online Cash Gold Bar Fiyatları Oyun Parası Kupon CD Key Satışı

İstGameİstGameİstGameİstGameİstGameİstGameİstGame

Üye Sözleşmesi

Bu siteden sunulan her türlü hizmet kabasakalonline.com.tr'a aittir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan ve telif hakları kabasakalonline.com.tr’a ait olan hizmet, platform, oyun ve diğer elektronik yahut fiziki servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. 

1. GENEL

kabasakalonline.com.tr tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, erişim bilgileri, linkler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı bizatihi ve münhasıran kabasakalonline.com.tr'nin mülkiyetindedir. 

kabasakalonline.com.tr bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. kabasakalonline.com.tr web sitesi sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların kabasakalonline.com.tr'a karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının kabasakalonline.com.tr'un tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra kabasakalonline.com.tr gizlilik ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler kabasakalonline.com.tr hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette kabasakalonline.com.tr'a rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde kabasakalonline.com.tr kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya alıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. kabasakalonline.com.tr'un bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde hesap sahipleri, kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda kabasakalonline.com.tr üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Kullanıcı ve üyeler kabasakalonline.com.tr hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak kabasakalonline.com.tr aleyhine herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı veya oyuncular kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan hizmet veya ürünler dahilinde oluşturulan her nevi unsur ve varlığın ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. 

2. ŞARTLAR 

kabasakalonline.com.tr'un sahibi olduğu elektronik veya fiziksel ortamlar yahut platform veya kanallar üzerinden edinilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslararası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. 

kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta kabasakalonline.com.tr'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı kabasakalonline.com.tr tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya oyuncuların kabasakalonline.com.tr hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için kabasakalonline.com.tr tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik ve/veya durumun icap ettirdiği yahut kabasakalonline.com.tr tarafından uygun bulunan tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların kabasakalonline.com.tr nezdinde varsa hesaplarının veya sunulan hizmetin kullandırıldığı platform veya kanalların güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde kabasakalonline.com.tr'a karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan her nevi hizmet veya ürün ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcının kabasakalonline.com.tr nezdinde veya 3. Kişiler yahut kurumlar üzerindeki hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan kabasakalonline.com.tr sorumlu tutulamaz.

kabasakalonline.com.tr tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. kabasakalonline.com.tr bu süreyi değiştirme hakkını her zaman saklı tutar. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir.

kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel kişiler hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı kabasakalonline.com.tr tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri, matertalleri, verileri ve diğer unsurları kabasakalonline.com.tr tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. kabasakalonline.com.tr söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, kullanıcı varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. kabasakalonline.com.tr ile kullanıcıları arasında kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde KKTC mahkemeleri yetkilidir.

kabasakalonline.com.tr sitesinde yapacağınız bakiye çekme işlemlerinde ancak ve ancak oyun satışlarında geçerlidir. Aldığımız yasal uyarılar sonucunda hesabımıza yatırılan ücretin karşılığı sipariş-ürün ilişkisinde olmak zorundadır. Sitemize oyun parası ve gift-key gibi ürünler satan kullanıcılar bakiye çekme işlemi gerçekleştirebilir.

kabasakalonline.com.tr sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak kabasakalonline.com.tr ve kabasakalonline.com.tr'un iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. kabasakalonline.com.tr sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını kabasakalonline.com.tr sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. 

3. DİĞER HUSUSLAR 

1. Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alış verişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hatalı kod bildirimleri mutlaka değerlendirmeye alınacaktır ve sonuçtan kullanıcı tarafına bilgi verilecektir.

2. kabasakalonline.com.tr sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan kabasakalonline.com.tr sorumlu değildir. 

kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle kabasakalonline.com.tr tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

3. kabasakalonline.com.tr tarafından sunulan hizmetler ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşulların aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4. Oyunun kayıt ve şartları dışında yapılan altın/oyun parası alışverişi, güç artırıcı öğeler veya illegal kanallar kanalıyla yapılan diğer eylemler, hesabın kapatılmasına yol açabilir. 

5. Google Play Hediye Kartı ve Google Play Bakiye Yükleme ile ilgili işlemlerde GOOGLE PLAY HEDİYE KARTI® TÜRKİYE HİZMET ŞARTLARI (https://play.google.com/intl/tr_tr/about/card-terms.html) kabul edilmiştir.

KULLANICI, ÜYE VE ZİYARETÇİLER YUKARIDAKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.